Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«οι ζητούντες με θέλουσι με ευρεί. …Όστις εύρη εμέ, θέλει ευρεί ζωήν, και θέλει λάβει χάριν παρά Κυρίου» Παροιμίες η΄17, 35.

Εδώ μιλάει προσωποποιημένη η σοφία του Θεού. Όλοι όσοι εκζητούν τον Θεό νωρίς στη ζωή τους θα Τον βρουν, γιατί θα Τον έχουν εκζητήσει προτού να σκληρυνθεί η καρδιά τους. Η δύναμη του Θεού είναι απεριόριστη· σίγουρα μπορεί να σώσει ανθρώπους σε οποιαδήποτε ηλικία. Αλλά παρατηρώντας τους τρόπους του Θεού δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να απολεστούμε για πάντα. Ο Σολομών, που έγραψε τις περισσότερες από τις Παροιμίες, δεν έγραψε μάταια: «Ενθυμού τον Πλάστην σου εν ταις ημέραις της νεότητός σου· πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι» (Εκκλ. ιβ΄ 1). Και το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την υπηρεσία στο έργο του Θεού. Όσοι υπηρέτησαν τον Θεό με τη μεγαλύτερη αφοσίωση ήταν γενικά άνθρωποι που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους σ΄ Αυτόν από τα νιάτα τους.

Επίσης όσοι νωρίς το πρωί αποβλέπουν στον Κύριο με προσευχή και μελέτη του Λόγου Τον βρίσκουν και απολαμβάνουν το πρόσωπό Του και τις ευλογίες Του όλη την ημέρα. Ας πούμε κι εμείς με τον Ησαΐα: «Με την ψυχήν μου σε επόθησα την νύκτα· ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωί·» (Ησαΐας κς΄ 9).

Αυτοί που εκζητούν τον Κύριο όταν τα προβλήματά τους είναι στην αρχή θα ανακαλύπτουν πάντοτε την προθυμία Του να τους παρασταθεί και να τους βοηθήσει, και θα αποφεύγουν πολλές θλίψεις και ταλαιπωρίες. Γιατί να προσπαθούμε να λύσουμε μόνοι τα προβλήματα της ζωής όταν έχουμε τον Κύριο Ιησού ο Οποίος «δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι΄ αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσιτεύση υπέρ αυτών.» (Εβρ. ζ΄25).

«ΘΕΕ, συ είσαι ο Θεός μου· από πρωίας σε ζητώ·» (Ψαλμ. ξγ΄1).

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα